Individet og fellesskapet

Året på Færder Folkehøgskole vil være en dannelsesreise der elevene vil få muligheter til å utvikle seg som individer og i fellesskap med andre.

Formålet med etableringen av skolen er å skape arenaer for gode dannelsesprosesser, og jobbe med elevene gjennom fag og internat. Færder Folkehøgskole er tuftet på de tradisjonelle verdiene i folkehøgskolepedagogikken, med kulturell dannelse, personlig vekst og aktiv deltakelse for den enkelte som del av et faglig og sosialt fellesskap. Dette er verdier som knyttes opp mot FNs bærekraftsmål som skal gjennomsyre all aktivitet på skolen.

Shutterstock 224140573

Våre visjoner

 • Øya for alle – mangfold og inkludering
 • Tilføre lokalsamfunnet spisskompetanse
 • «Vi bygger fellesskap»
 • Bærekraft/FNs bærekraftsmål
 • Frisk Oslofjord, Dugnad for havet og folkeforskere
 • Bærekraftig fotavtrykk som pedagogisk idè

Mål for folkehøgskoleåret

 • «Mitt beste år»
 • Alle skal oppleve mestring
 • Frihet til å lære
 • En arena for danning og utvikling
 • Individ, individ i fellesskap og fellesskap
Shutterstock 252813493
Shutterstock 689215405

Verdigrunnlag

 • Forankret i FNs menneskerettighetserklæring
 • Fremme kunnskap om, og respekt og empati for medmennesket, naturen og miljøet, lokalt og globalt
 • Utruste elevene med evner og erfaringer som de kan ta med seg videre i fremtidige studier og i arbeidslivet
 • Forvalter naturen og miljøet på en måte som også gagner fremtidige generasjoner
 • Respektere mangfold og egenart
 • Gi elevene kunnskap om bærekraftig utvikling på en måte som de kan implementere i fremtiden, privat og i jobbsammenheng, mens vi selv streber etter å drive folkehøgskolen på mest mulig bærekraftig måte
 • Menneskelig aktivitet skal skje i pakt med vern og forvaltning av natur og økosystem

Vår pedagogiske plattform

Den tradisjonelle ideen om at folkehøgskolen skal være en lære for livet, ligger til grunn for Færder Folkehøgskole. Dette gjelder for det første for den enkelte elev som skal lære for eget liv. Det å være menneske er også å være sammen med andre, og vi skal derfor også lære for hverandres liv. For det tredje er lære for alt liv.

Shutterstock 1608098044
Shutterstock 2033742110
Shutterstock 1210664725

Lære for eget liv
Skolen skal legge til rette for at den enkelte skal få utvikle seg og lære på sine egne premisser og ut fra sine behov. Det legges til rette for at hver elev skal oppleve mestring i de fag og aktiviteter som de deltar i. Den enkelte skal også oppleve at de er betydningsfulle og viktige aktører i eget liv.

Skolens «pedagogisk fotavtrykk» skal oppleves som viktig i hver enkelte elevs liv.

Lære for hverandres liv
Skolen skal legge til rette for at elevene skal få oppleve seg som del av et faglig og sosialt fellesskap som er basert på vennskap, anerkjennelse og respekt for den enkelte og kollektive verdier. Internatet har en sentral plass i det sosiale livet ved Færder Folkehøgskole. Her møtes elevene i uformelle men trygge vennskapelige fellesskap. Skolen skal legge til rette for kollektive læreprosesser der hver enkeltes bidrag og aktivitet inngår i en kollektiv delingskultur som støtter den enkelte i sin læring.

Skolens «sosiale fotavtrykk» skal være stort og positivt betydningsfullt for den enkelte elev.

Lære for alt liv
Menneskelig aktivitet har betydning for og påvirker livet og miljøet rundt oss. All undervisning ved Færder Folkehøgskole knytter aktiviteten ved skolen til de miljømessige konsekvensene denne har.

Skolens «miljømessige fotavtrykk» skal være minst mulig.

Shutterstock 653687053

Aktiv og kollektiv læring

Færder Folkehøgskole skal legge til rette for aktiv læring både for den enkelte og for fellesskapet ved skolen. Det er elevenes forutsetninger, interesser og engasjement som danner utgangspunkt for undervisningen. Læreren skal gjennom sin faglige og pedagogiske kapasitet være mentor og tilrettelegger for elevene i deres faglige og personlige utvikling både som individ og som fellesskap.

Elevene skal utvikle seg til positive endringsagenter i eget liv, i fellesskap med andre og naturen. Elevene vil lære:

 • OM bærekraftig utvikling
 • FOR bærekraftig utvikling
 • I bærekraftig utvikling

Færder Folkehøgskole vil være en maritim folkehøgskole tuftet på FNs bærekraftsmål i all drift og undervisning.